Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 20/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an - an ninh quý I, nhiệm vụ quý II năm 2022 18-03-2022
2 34/QĐ-UBND Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 25-01-2022
3 20/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 30-12-2021